Het ontstaan

Begin 2003 werd de toenmalige burgemeester van Heerlen, drs. Sakkers, door Libanonveteranen benaderd met het verzoek om hen een 'tehuis' ter beschikking te stellen. Na uitvoerige informatie van andere veteranen en na contact met het landelijke Veteraneninstituut te Doorn en de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), werd in juni 2003 door de burgemeester besloten:

 1. Een stichting op te richten met de naam:  Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen 'Het Eldershoes'
 2. Voor de duur van drie jaren het pand Aldenhof 13, genaamd 't Eldershoes en gelegen te Hoensbroek ter beschikking te stellen. Hiervoor hoeft de stichting geen huurpenningen te betalen maar wel de normale woonlasten en exploitatiekosten.
 3. De initiële kosten voor de inrichting van het al twee jaren leegstaande pand, geschat op 15.000 Euro, zijn volledig voor rekening van de Stichting.
 4. 'Het Eldershoes' moet een ontmoetingscentrum zijn voor alle Limburgse Veteranen en hun partners.

Op 22 september 2003 werd de Stichting een feit en bij de KvK ingeschreven onder nr. 14078303.

 

Op 17 januari 2004 werd onder overweldigende belangstelling van de nationale media 't Eldershoes' geopend door Baron van Voorst tot Voorst, de toenmalige gouverneur van Limburg.

Doelstellingen

 1. Een 'thuis' te bieden aan alle Limburgse veteranen en hun partners, maar in het bijzonder aan Limburgse veteranen die geestelijk en/of lichamelijk letsel hebben opgelopen in oorlogs- /missiegebieden waarnaar zij uitgezonden zijn geweest. Het 'thuis' zal dienen om de contacten tussen deze veteranen mogelijk te maken, dan wel te versterken en om eventuele problemen met elkaar te bespreken.
 2. Nuldelijns ondersteuning verlenen.
 3. Voorlichting geven aan derden om meer begrip te kweken voor de veteranen in heel Limburg.

Hoe tracht de stichting haar doelstellingen te bereiken?

 1. Het inrichten van een veteranenhuis als een aanloop- /praathuis.
 2. Dit moet toegankelijk zijn voor alle Limburgse veteranen en hun partners en waarin tevens een tentoonstellingsruimte annex informatiecentrum gecreëerd is.
 3. Het benoemen, aansturen en ontslaan van vrijwilligers, die moeten zorg dragen voor het dagelijkse reilen en zeilen van 'Het Eldershoes'.
 4. Het onderhouden van contacten met overheden, veteraneninstanties en vrijwilligers.
 5. Het werven van fondsen, giften en donaties om de continuïteit van 't Eldershoes' te waarborgen.