Algemene informatie

Algemene gegevens:

Ingeschreven bij de KVK onder de naam: "Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen 't Eldershoes": 

 

Publieke naam: 't Eldershoes

 

KVK- nummer                       : 14078303

RSIN                                         : 812759102

Activiteit                                  : 88993

 

Correspondentieadres        : Aldenhofstraat 13, 6431 KA Hoensbroek

E-mail                                       : info@heteldershoes.nl

Telefoon  algemeen             : (06) 82120234  

Telefoon secretariaat           : (06) 52313956

IBAN / Rekeningnummer  : NL14 RABO 0122 4858 74

BIC                                            : RABONL2UIBAN                 

 

 

Hoofdlijnen :   

 

Statuten, huishoudelijk reglement en beleidsplan  zijn openbaar en d.m.v een email op te vragen bij het secretariaat: (info@heteldershoes.nl)

 

Doelstelling,

 

                            1. Een "thuis", het Eldershoes, gelegen aan de Aldenhofstraat 13, 6431 KA Hoensbroek, te 

                                bieden aan veteranen, geüniformeerden, hun partners en gezinnen, maar in het bijzonder 

                                aan Limburgse veteranen. Het tehuis zal dienen om contacten tussen deze personen 

                                mogelijk te maken, dan wel te versterken en om eventuele mogelijke problemen met elkaar te                                      bespreken;

 

                               -        indien nodig, als intermediair op te treden tussen de onder 1 genoemde personen en                                                        de professionele hulpverlening;

 

                               -        voorlichting te geven aan derden om meer begrip te kweken voor de onder 1 genoemde

                                        personen en om vrede- en veiligheidsvraagstukken bespreekbaar te maken. 

                              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsplan,  Minimaal 3 dagen per week (maandag, woensdag en vrijdag) gedurende minimaal 4 uur per dag                                   de gelegenheid bieden om met gelijkgestemden in contact te treden. Daarnaast de mogelijkheid                                 bieden om ook  op andere dagen in overleg te gaan. Daar waar een hulpvraag ontstaat als                                               intermediair op te treden  en in contact te brengen met de daarvoor aanwezige professionele                                         hulpverlening. Omdat het inloophuis laagdrempelig is en er voldoende ervaringsdeskundigen                                       aanwezig zijn is de doelgroep goed geholpen.  Contacten worden versterkt door gezamenlijk naar                                 herdenkingen en/of activiteiten te gaan die voor deze doelgroep bedoeld zijn. Daar waar de                                             doelgroep hulp nodig heeft deze hulp realiseren. 

 

Financieel      De stichting heeft geen winstoogmerk. Middelen worden verkregen door subsidies, schenkingen,                                 donaties en giften.

 

                           De bestuursleden en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel                             recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

                           Financieel jaarverslag is op te vragen bij  secretariaat/ penningmeester (info@heteldershoes.nl)

                             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestuur            Gegevens over het bestuur zijn te vinden onder de link "stichtingsbestuur"

 

 

 

 

Het Ontstaan

Begin 2003 werd de toenmalige burgemeester van Heerlen, drs. Sakkers, door Libanonveteranen benaderd met het verzoek om hen een 'tehuis' ter beschikking te stellen. Na uitvoerige informatie van andere veteranen en na contact met het landelijke Veteraneninstituut te Doorn en de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), werd in juni 2003 door de burgemeester besloten:

 1. Een stichting op te richten met de naam:  Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen 'Het Eldershoes'
 2. Voor de duur van drie jaren het pand Aldenhof 13, genaamd 't Eldershoes en gelegen te Hoensbroek ter beschikking te stellen. Hiervoor hoeft de stichting geen huurpenningen te betalen maar wel de normale woonlasten en exploitatiekosten.
 3. De initiële kosten voor de inrichting van het al twee jaren leegstaande pand, geschat op 15.000 Euro, zijn volledig voor rekening van de Stichting.
 4. 'Het Eldershoes' moet een ontmoetingscentrum zijn voor alle Limburgse Veteranen en hun partners.

Op 22 september 2003 werd de Stichting een feit en bij de KvK ingeschreven onder nr. 14078303.

 

Op 17 januari 2004 werd onder overweldigende belangstelling van de nationale media 't Eldershoes' geopend door Baron van Voorst tot Voorst, de toenmalige gouverneur van Limburg.

Doelstellingen

 1. Een 'thuis' te bieden aan alle Limburgse veteranen en hun partners,  Het 'thuis' zal dienen om de contacten tussen deze veteranen mogelijk te maken, dan wel te versterken en om eventuele problemen met elkaar te bespreken.
 2. Nuldelijns ondersteuning verlenen.
 3. Voorlichting geven aan derden om meer begrip te kweken voor de veteranen in heel Limburg.

Hoe tracht de stichting haar doelstellingen te bereiken?

 1. Het inrichten van een veteranenhuis als een aanloop- /praathuis.
 2. Dit moet toegankelijk zijn voor alle Limburgse veteranen en hun partners en waarin tevens een tentoonstellingsruimte annex informatiecentrum gecreëerd is.
 3. Het benoemen, aansturen en ontslaan van vrijwilligers, die moeten zorg dragen voor het dagelijkse reilen en zeilen van 'Het Eldershoes'.
 4. Het onderhouden van contacten met overheden, veteraneninstanties en vrijwilligers.
 5. Het werven van fondsen, giften en donaties om de continuïteit van 't Eldershoes' te waarborgen.